ریاست محترم شعبه ….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی…..

سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعــوی آقای / خانم……….. موضوع کلاسه پرونده………. . . تاریخ …رسیدگی ساعت ………

بخواسته: ابطال سند پلاک ثبتی…… صادره بنام سازمان مسکن

بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم…… با وکالت آقای / خانم…..خاطر عالی را به آگاهی میرساند دعوی به کیفیت مطروحه واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم ،قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.

ایراد / ایرادات شکلی:

اداره ملی منابع طبیعی استان… علیه اداره موکل سازمان مسکن و شهرسازی استان…. و بخواسته ابطال سند پلاک ثبتی شماره… فرعی از… اصلی بخش…. بنام مسکن و شهرسازی با ملاحظه دلیل سمت طرح دعوی و اینکه آقای…. حسب اختیار نامه وزارت جهاد کشاورزی حق توکیل به غیر تا یک درجه را داشته است بنابراین فقط میتواند به رئیس اداره منابع طبیعی گرگان تفویض اختیار نماید و شخص اخیر قادر به حضور در دادگاه بوده است نه این که نماینده معرفی ،کند نکته دیگر اینکه حسب مقررات بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۲۶) ضابطه اجرایی بودجه ۸۷ دستگاههای دولتی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و مراتب حل اختلاف ادارات باید توسط استاندار انجام پذیرد بنابراین و بشرح یاد شده دعوی خواهان برابر مقررات قانونی علیه اداره موکل طرح نشده است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.