هرگاه مالک و یا مالکین دارای دو یا چند ملک شش دانگ متصل به هم باشند و آن ها را به صورت یک واحد درآورند، می توانند تقاضای صدور سند مالکیت تجمیعی نمایند .
براساس بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی، وضعیت املاک مورد تجمیع باید به گونه ای باشد که بدون هیچ فاصله ای در مجاورت یکدیگر قرار داشته باشند.
اگر مالک بیش از یک نفر باشد باید سهام هر یک از مالکین در املاک مزبور مساوی و به یک میزان باشد.
کلیه ی املاک مورد تجمیع باید دارای کاربری یکسان باشند.
هیچ یک از املاک مورد تجمیع نباید در بازداشت و یا در قید اسناد رهنی و شرطی باشد احتمال تعارض یا تجاوز به مجاورین و اموال عمومی نظیر کوچه، خیابان مانند آنها به طور قطعی منتفی باشد.
تجمیع املاک نباید با حقوق دیگران منافات داشته باشد

نحوه ی تجمیع املاک

نحوه ی عمل به این صورت است که حدود قطعات مورد تجمیع با مجاورین تطبیق داده می شود و با رعایت حدودی که به مجاورین محدود شده است، مشخصات محدوده ی تجمیعی تعیین می گردد و در ذیل ثبت یکی از املاک مورد تجمیع مراتب ضمن ثبت حدود و مشخصات تجمیعی توضیح داده خواهد شد و در ملاحظات کلیه ثبت های صفحات دیگر نیز توضیح لازم قید و اسناد مالکیت اولیه ابطال و سند مالکیت تجمیعی با شماره پلاک هایی که تجمیع شده اند به نام مالک یا مالکین به میزان سهام اولیه آنها صادر و تسلیم می گردد.