ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. و پس از اطلاع مالک از در رهن بودن ملک خود ، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.

سند رهنی چیست؟

سند رهنی یک سند رسمی بوده که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. و به موجب آن راهن یا بدهکار ، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد . در صورتی که سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد. شخص ذی نفع می تواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند . لازم به ذکر است. شخصی که سند رسمی ندارد و به موجب مبایعه نامه عادی ، ادعای مالکیت ملک را دارد. در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمی تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. بلکه باید قبل از تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی و یا هم زمان با آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

طرفین دعوی ابطال سند رهنی

در دعوی ابطال سند رهنی مالک ملک و یا کسی که در رهن بودن ملک موجب ضرر اوست. خواهان است و باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

چنانچه رأی مبنی بر ابطال سند قطعی شد. مرجع قضایی برای ذی نفع گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس ثبت موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می دهد. تا پس از احراز صحت مندرجات ابرازی مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاخظات دفتر املاک مربوط توضیح دهد‌‌.

در پیش نویس سند مالکیت جدید ، علاوه بر قید مشخصات کامل ملک جدید ، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند و شماره و تاریخ مستند ابطال درج می شود. و در مورد سند باطل شده ، اداره ی ثبت بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی ، مبنی بر ابطال سند رهنی ارسال می کند تا از فروش یا مزایده آن جلوگیری شود.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.