فسخ قانونی قراردادها|ملکبانان

فسخ قانونی قراردادها|ملکبانان

ر عقود جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را فسخ کنند و برای این کار به وجود شرط یا دلیل قانونی خاصی نیاز ندارند اما در عقود لازم طرفین قانونا حق بر هم زدن عقد را ندارند مگر در موردی که بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و توافق طرفین...
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

✅قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند. 🔻مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده...