مصداق تعدی در دعوای تخلیه|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

مصداق تعدی در دعوای تخلیه|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

عنوان: شرایط تعدی و تفریط مستأجر در دعوای تخلیه پیام: تعدی انجام عملی است که متعارف نبوده و یا به گونه‌ای صورت گرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد. بنابراین در...