دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع|ملکبانان

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع|ملکبانان

دادخواست اعلام بطلان تقسيم حصه مشاع مشخصات طرفین خواهان: مشخصات احد از شرک خوانده: مشخصات احد از شرکا اوکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای أن: اعلام بطلان تقسیم و تقسیم نامۀ حصۀ مشاع مورخ …. به شرح...
نمونه دادخواست مطالبه ارش|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ارش|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خریدار کالای معیوب خوانده: مشخصات فروشنده کالای معیوب وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه ارش مبیع معیوب بدواً ملازم با اثبات...
نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل یا پرداخت عوض|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل یا پرداخت عوض|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل / پرداخت عوضمبیع تلف شده قبل از تسلیم آن (ضمان معاوضی) مشخصات طرفین خواهان: مشخصات مالک (فروشنده) خوانده: مشخصات خریدار وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام...
نمونه دادخواست خلع ید|ملکبانان

نمونه دادخواست خلع ید|ملکبانان

دادخواست خلع ید مشخصات طرفین خواهان: مشخصات مالک خواهان: مشخصات غاصب وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل تعبين خواسته: خلع ید از شش دانگ یک …… به شماره پلاک ثبتی …… مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از...
دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله|ملکبانان

دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله|ملکبانان

دادخواست مطالبه تتمه ثمن معامله با خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته مشخصات طرفین خواهان: مشخصات فروشنده خوانده: مشخصات خریدار وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل تعیین خواسته: مطالبه تتمه ثمن معامله مورخ ۸۶/۱۲/۷ به مبلغ ۱۲۸ میلیون...
نمونه دادخواست مطالبه ثمن از بایع و ضامن|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه ثمن از بایع و ضامن|ملکبانان

دادخواست مطالبه ثمن از بایع (خریدا اول) و ضامن ثمن به نحو تضامنی مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خریدار دوم خواندگان:۱- مشخصات بایع ۲- مشخصات خریداراول و بایع ۳- مشخصات شفیع ۴- مشخصات ضامن معامله اول وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به...