مطالبه لوازم های مبیع

پرس و پاسخمطالبه لوازم های مبیع
م 1 سال قبل

سلام بنده امتیاز دفترخانه به همراه با تمام لوازم های مهم وضروری شغلی مبیع خریدم متاسفانه فروشنده صاحب امتیاز نبوده ودفترخانه تعطیل کردن وتمامی لوازم ها را به کفیل داده اند الان تکالیف بنده چیه؟؟
هم امتیاز ازدستم رفته وهم لوازم ها؟ ؟
چکار کنم واقعا موندم چکار کنم