🔺21 نکته کاربردی در مورد عقد…

 1. تنها عقدی که مال باید مثلی باشد قرض است.
 2. تنها عقدی ڪه مال مورد معامله باید منفعت باشد اجاره است.
 3. تنها عقدی که هم می تواند مجهول باشد و هم مردد، جعاله است.
 4. تنها عقدی که حتما باید معلق باشد وصیت است.
 5. تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع شرایط خودش میباشد، نکاح است.
 6. تنها عقد مجانی که نمی توان در آن شرط عوض گذاشت وقف است.
 7. تنها جایی که در قانون مدنی لفظ ایقاع رو به کار برده است ماده 1312 ق.م است.
 8. تنها عقدی که در پروسه تشکیل عقد اگر طرف سفیه شود عقد به قوت خود باقی می ماند هبه است.
 9. تنها عقدی که هدف اصلی و اولیه آن امانت است ودیعه می باشد.
 10. تنها عقدی که قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد بیع میباشد.
 11. تنها عقدی که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد بیع است.
 12. تنها عقدی که تملڪ برای بعد از فوت شخص می باشد وصیت است
 13. تنها قراردادی ڪه در قانون مدنی قراردادی ایجاد نمیڪند ولی یک قرار داد دیگر را برهم میزند اقاله است.
 14. تنها عقد تملیکی که قرارداد عمومی بیع را ندارد اقاله است.
 15. تنها عقد فضولی که باطل می باشد وصیت فضولی است.
 16. تنها مالی که امین در آن ضامن تلقی می شود، طلا و نقره در عاریه است.
 17. تنها سندی که در دفترخانه تنظیم می شود اما رسمی نیست، گواهی امضاء می باشد.
 18. تنها ایقاعی که در ق.م با اراده موقع برای دیگری تکلیف ایجاد میکند و قابل رد هم نیست وصایت عهدی است. ماده 840ق.م
 19. تنها عقد سه اراده ای حواله است.
 20. تنها موردی که ابعد، اقرب را از ارث محروم می کند ماده 863 ق.م پسرعموی ابوینی ، عموی ابی را از ارث محروم می کند .
 21. تنها عقدی که خیار شرط و شرط فاسخ و اقاله آن غیرنافذ است ؛ ضمان تضامنی می باشد.