ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی محاکم عمومی…سلام علیکم…

با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعویآقای خانمموضوع کلاسه پرونده…. بتاریخ رسیدگی….. ساعت…….

بخواسته: تأیید صحت معامله

بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم… با وکالت آقای / خانم…..

خاطر عالی را به آگاهی میرساند دعوی به کیفیت مطروحه واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم ،قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.ایراد / ایرادات شکلیبا توجه به مقررات مواد ،۴۷ ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دعوای تأیید صحت معامله یا سند عادی بدون طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در اجرای مواد موصوف و نیز موارد مصرح در قانون موجه و قانونی نبوده و معتقدم قابلیت استماع ندارد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.