موضوع رای: الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت

خواهان مدعی است مغازه نانوایی که در مجاورت ملک مسکونی او قرار دارد به علت ایجاد گرمای شدید مانع انتفاع وی از ملک خود می باشد و شرایط زندگی را برای خواهان و خانواده او غیر قابل تحمل کرده است. به همین جهت به موجب دادخواست، الزام صاحب نانوایی به رفع مزاحمت را تقاضا نموده است.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا، موضوع را به کارشناس ارجاع داده است. کارشناس در نظریه خود توضیح می دهد که در قسمت غربی ملک خواهان به طول سه متر مربع گرمایی احساس می شود که مانع سکونت است و در ملک مجاور یک تنور نانوایی سنگکی وجود دارد که عامل ایجاد حرارت است. برای رفع این حرارت ضروری است که اطراف تنور نانوایی یک راهرو به مساحت یک و نیم متر مربع ایجاد شود تا گرمای کوره باعث گرم شدن دیوار خانه خواهان نشود. نظریه کارشناس از اعتراض طرفین دعوا مصون مانده است.

خوانده به صورت ضمنی ادعای خواهان و نظر کارشناس را قبول کرده اما در مقام دفاع عنوان نموده متراژ نانوایی، اجازه ایجاد این راهرو را به او نمی دهد و این که هزینه ایجاد آن نیز مبلغ قابل توجهی است که از پرداخت آن عاجز است.

بنا به مراتب معروضه و عدم وصول اعتراض نسبت به نظریه کارشناس و با توجه به اینکه خوانده دفاع قابل توجهی ارائه نکرده، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و حکم به الزام به رفع مزاحمت از حق صادر نموده است.