نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل / پرداخت عوضمبیع تلف شده قبل از تسلیم آن (ضمان معاوضی)

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات مالک (فروشنده)

خوانده: مشخصات خریدار

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به عنوان «ضمان معاوضی» به شرح متن ضمن احتساب خسارت تأخیر در امر تأدیه از تاریخ … اجرای حکم و کلیه خسارات ناشی از دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): (۱) دلیل سمت / وكالتنامه ملصق تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق قرارداد مورخ / شماره …. (۳) فتوکپی مصدق گزارش …. (۴) عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی (۵) ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش …. / دادگستری شهرستان ….

سلام علیکم احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضى به امضاء موکل خاطر عالی را مستحضر می دارد:

براساس قرارداد ( معوض) مورخ / شماره …. موکل به عنوان بایع اقدام به فروش …. نموده و در مقابل خوانده محترم به عنوان مشتری متعهد به پرداخت / تحویل عوض به ریال نموده است.

با وصف فوق: مبیع در راه مقصد دچار حادثه قهری شده و تلف گردیده است.

مستفاد از قانون مدنی: التزام به دادن عوض قراردادی که آنرا «ضمان معاوضی» گویند در برابر «ضمان قهری» که ناظر به جبران خسارت اعم از مثل یا قیمت مال تلف شده است و هیچگاه برعهده مالک ( موکل) قرار نمیگیرد بلکه به سود او ایجاد میشود بنابراین اگر طرف مقابل ملتزم به دادن عوض قراردادی شود ضمان معاوضی برعهده اوست و به عبارت آخری کسی که ضمان معاوضی را قبول کرده مکلف به تحمل خطر تلف و نقص مبیع میباشد که در مانحن فیه خوانده محترم با امضاء ذیل قرارداد پیش گفته این نوع ضمان را پذیرفته است.

بنائاً عليهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام