دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع در دادگاه‌های حقوقی می‌باشد. در این نوشتار ضمن ارائه اطلاعات و نکات کلیدی در خصوص تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک نمونه دادخواست را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پیشنها می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه نمایید.

الزامات طرح دعوای تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی در واقع از مهم‌ترین نتایج انجام معاملات می‌باشد و طرفین معامله ملزم به انجام آن می‌باشند. هنگامی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در داگاه مطرح می‌شود، پیش از هر چیزی دادگاه در پی احراز دو موضوع اساسی است:

۱-وجود رابطه معاملی میان طرفین:

نخستین موضوعی که دادگاه پس از طرح این دعوا به دنبال احراز آن است تا دعوا را وارد تشخیص دهد و آن را رد نماید این است که میان خواهان و خوانده دعوا یک رابطه معاملی وجود دارد یا خیر. منظور از رابطه معاملی این است که میان طرفین معامله‌ای انجام شود. رابطه‌ی معاملی با ارائه قولنامه یا بیع نامه قابل اثبات است.

۲-مالکیت رسمی خوانده:

دومین موردی که دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در پی احراز آن است، مالکیت رسمی خوانده‌ی دعوا می‌باشد. در صورتی که خوانده‌ی دعوا مالک رسمی مالی که در خصوص آن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌شود نباشد، این دعوا مطابق با بند ۴ ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد خواهد شد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

نکات الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول

اموال غیر منقول اموالی هستند که:

الف- قابلیت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر را ندارند مانند آپارتمان یا زمین؛

ب- در صورت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر به آن مال یا محل استقرار آن آسیب وارد می‌شود. برای مثال مصالح به کار رفته در ساختمان در صورت جا به جایی هم به مصالح و هم به ساختمان آسیب وارد می‌شود.

هنگامی که شما قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مانند یک آپارتمان را دارید دو نکته را رعایت کنید:

۱- اول آن که مالک رسمی ملک می‌بایست در ردیف خواندگان حضور داشته باشد؛

۲- دوم آن که درمورد مالک رسمی مال غیر منقول می‌بایست از اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام گرفته شود.

نکات الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

مال منقول مالی است که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر است. همچنین در صورت جا به جایی به خود مال یا محل استقرار آن آسیب وارد نمی‌شود. در رابطه با اموال منقول نیز مالک رسمی باید حتما در ردیف خوانده‌ی دعوا قرار گیرد و همچنین استعلامات لازم اخذ شود. برای مثال:

الف- چنانچه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تلفن ثابت یا تلفن همراه است، استعلام در خصوص مالک رسمی از اداره‌ی مخابرات انجام می‌شود.

ب- اگر خواسته الزام به تنظیم سند خودرو باشد، استعلام مالکیت پلاک از اداره‌ی راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

ج- در صورتی که خواهان دعوا قصد انتقال مالکیت خودرو از طریق تعویض پلاک را دارد، حتما می‌بایست الزام به تعویض پلاک خودرو و صدور پلاک به نام خود را درخواست کند. شایان ذکر است، در این موارد علاوه بر شخصی که پلاک فعلی خودرو به نام آن است، باید پلیس راهور ناجا هم در ردیف خواندگان قرار گیرد.

د- اگر خواسته‌ی خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم سند رسمی خودرو (آنچه که کمپانی تولید کننده صادر کرده است) باشد باید مالک رسمی خودرو طرف دعوا قرار گیرد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر سن شغل محل اقامت شهرستان ، خيابان – کوچه – پلاک – کدپستي
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانوني
خواسته يا موضوع و بهاي آن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم بر ۳ میلیون ریال با احتساب کلیه‌ی خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست ریاست محترم دادگستری
با سلام و ارزوی سلامتی احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب … به موجب بیع نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ یک دستگاه اتومبیل پراید سفید به شماره موتور … و شماره شاسی … به شماره شهربانی … را از خوانده محترم خریداری نمودم که علی رغم مراجعه حضوری و صدور اظهارنامه برای نامبرده جهت تنظیم سند رسمی، نامبرده از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات قانونی خودداری می‌ورزد.
با عنایت به توضیحات فوق و با تقدیم این دادخواست و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم قراردادها، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو پراید به شماره پلاک … را از دادگاه محترم تقاضا دارم.
رياست محترم مجتمع قضايي شهرستان مشهد امضا- اثر انگشت
شماره و تاريخ ثبت دادخواست محل نقش تمبر