وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان اداری و استخدامی کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور

ماده واحده «اصلاح و تکمیل ماده ۲ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: ‌

«ماده واحده – ماده ۲ مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، به شرح ذیل تکمیل و یک تبصره جدید به آن الحاق می‌شود:

۱- در بند ۶ ماده ۲، به جای عبارت «شهرستان‌های با بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت که تقاضای بالایی برای آموزش دانشگاهی دارند»، عبارت «مجموعه شهرستان‌های یک منطقه جغرافیایی با بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت که تقاضای بالایی برای آموزش دانشگاهی دارند و شهرستان محل استقرار دانشکده در آن منطقه، حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر جمعیت داشته باشد» جایگزین شده و عبارت «و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» به بعد از عبارت «و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اضافه می‌شود.

۲- تبصره جدید تحت عنوان تبصره ۴ به ماده ۲، الحاق می‌شود:

تبصره ۴- با توجه به ضرورت توسعه آموزش عالی علوم پزشکی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی؛ نام‌گذاری و یا تغییر نام دانشکده‌های اقماری موجود دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که صرفاً کارکرد آموزشی دارند (مانند دانشکده‌های علوم پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت) از وظایف شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است».