دادخواست و رای تخلیه ملک تجاری

وقتی کسی به عنوان مالک، مال یا ملک خود را (مال منقول و غیر منقول) در اختیار دیگری جهت بهره برداری و استفاده از منافع آن قرار میدهد به دلیل اینکه شروع تصرف با اذن و اجازه مالک بوده است دعوا و شکایت مناسبی که باید طرح شود، دعوای تخلیه ید نامیده میشود در صورت عدم وجود اجازه و اذن مالک حسب مورد دعوای مناسب میتواند خلع ید یا رفع تصرف عدوانی باشد.جهت انتخاب راه درست و تشخیص وجود ارکان دعوای تخلیه و انتخاب راه مناسب در خصوص جلوگیری از ادامه تصرف متصرف ملک و جهت کسب اطلاعات حقوقی و مشورت با وکیل متخصص تخلیه و وکیل با تجربه ملک (دعاوی ملکی) و وکیل سرقفلی با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

تخلیه اماکن و املاک تجاری

  • دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.
  • منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، مال خود را که قبلا به تصرف کسی داده است، از او مطالبه کند.
  • مهم‌ترین حالتی را که دعوای تخلیه قابل تحقق است، موردی است که مالک پس از انقضای قرارداد اجاره و به دلیل تخلیه نکردن داوطلبانه مستاجر، خواهان تخلیه ملک توسط او می‌شود.
  • در موارد دیگری که مالک با رضایت خود ملک را به تصرف متصرف داده و سپس، خواهان تخلیه او شده باشد نیز عنوان دعوای تخلیه صدق می‌کند بنابراین در یک کلام، دعوای تخلیه به دعوایی اطلاق می‌شود که مالک مال غیرمنقول علیه متصرفی طرح می‌کند که سابقاً با اذن و رضایت او شروع به تصرف کرده است.

دادخواست تخلیه تجاری (تخلیه ملک تجاری)

خواهان:  …………

خوانده:  ………….

وکیل : فرشته محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته : تخلیه ملک تجاری

دلایل و منضمات : 

1- دادخواست 

2- رونوشت قرارداد اجاره فیمابین

3- وکالت نامه رسمی شماره ………

شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم……… به موجب وکالت نامه رسمی شماره ………. وکیل …. در پیگیری کلیه امور راجع به مالک ایشان به پلاک ثبتی …… فرعی، از اصلی …… واقع در بخش دو ثبتی تهران، به نشانی ………… هستند. ملک موردنظر در تاریخ  52/8/1 به موجب اجاره نامه عادی از طرف مالک (آقای م.ر.ف.) به آقای م.ح.گ. و ع.ش. اجاره داده شده و آقای ع.ش. نیز در تاریخ 53/2/16 به موجب یک افرازنامه سهم خود را به آقای گ. انتقال داده است.

در حال حاضر آقای ……… (موجر) با توجه به وضعیت خاص خانواده شان، از جمله اینکه دو دختر دانشجو دارند که قادر به امین هزینه ها و شهریه آنها نمی باشند و همچنین پسری دارند که با گذشت 40 سال از سن ایشان هنوز شغل مناسبی نداشته و ازدواج هم نکرده است، نیاز شدیدی به ملک موردنظر دارند. مفاد استشهادیه ی ضمیمه موید این مدعاست.

با عنایت به مراتب فوق از محضر محترم دادگاه درخواست می شود نسبت به صدور حکم تخلیه با عنایت به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و بر اساس احتیاج شخصی خواهان اقدام فرمایید.

با تشکر فراوان

رای دادگاه تخلیه تجاری (تخلیه به دلیل تجدید بنا) 

کلاسه پرونده: ……………                         

شماره دادنامه: ………….

مرجع رسیدگی: شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

خواهان : …. با وکالت مع الواسطه خانم…..با وکالت خانم فرشته محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی…..
خواندگان : 1- م.ح.گ. با وکالت الف.ع. به نشانی …………  2- ع.ش. به نشانی ………………..

خواسته : تخلیه و خسارت

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تخلیه تجاری :

در خصوص دعوی …….. با وکالت فرشته محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از م.ر.ف. با وکالت مع الواسطه خانم ف.ف. به موجب وکالت نامه ………..- 82/1/31 دفترخانه شماره …….. تهران به طرفیت م.ح.گ. و ع.ش. به خواسته تخلیه عین مستاجره به دلیل تجدید بنا که در حین رسیدگی آقای الف.ع. به وکالت از آقای م.ح.گ. وارد ر پرونده گردیده است به این شرح که خواهان در تاریخ 52/8/1 ملک موضوع دعوی که شامل دو باب سالن به مساحت دویست و چهل متر مربع از شش دانگ پلاک ثبتی ………. به اجاره واگذار نموده است. خواهان اظهار میدارد که چون قصد تجدید بنا دارد و گواهی و پرونده مربوط از شهرداری را اخذ نموده است استدعای صدور حکم به خواسته را دارد تصویر مصدق پروانه ماخوذه از شهرداری منطقه چهار به شماره ………… که نوع آن تخریب و نوسازی است در پرونده شماره ……….. پیوست نموده است. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز از آنان اصل نگردیده است لذا مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظر به واصله مورد اعتراض واقع و لذا مجددا به هیئت کارشناسی ارجاع گردید که نظریه هیئت کارشناسی تحت شماره …….. ثبت دفتر دادگاه گردیده است و به طرفین نیز ابلاغ به عمل آمده است وکیل خوانده ردیف اول نسبت به آن اعتراض نموده معذلک اعتراض موجه نمی باشد زیرا نظریه هیئت سه نفری را با نظریه کارشناس واحد اولیه قیاس نموده و اختلاف آن را دلیل بر نادرست بودن آن فرض نموده است. نظر به مراتب دعوی مطروح را موجه تشخیص داده و مستند به بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواندگان را به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت حق کسب و پیشه به شرح مندرج در نظریه هیئت کارشناسان رسمی به مبلغ هشتصد میلیون ریال محکوم می نماید. این رای نسبت به ردیف اول با توجه به معرفی وکیل حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه است ضمنا مستند به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت مورد مطالبه به خواندگان به پرداخت آن که شامل تمبرهای ابطالی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی که مجموعا توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می گردند.

رئیس شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

دریافت وکیل

قبل از هر اقدامی درمورد معاملات ملکی با وکیل متخصص در امور املاک مشورت کنید.گروه وکلای ملکبانان با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود آماده همکاری و قبول وکالت در کلیه دعاوی ملکی هستند.ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.
برای دریافت مشاوره با شماره های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید.